Wettelijke vermeldingen...

 

MiFID of “Markets in Financial Instruments Directive” is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisatie van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten. De voornaamste doelstellingen van MiFID zijn enerzijds de concurrentie en de transparantie van de financiële markten versterken en anderzijds de belegger beter beschermen.

Daarom stelt CDA CV zijn beleid inzake het beheer van belangenconflicten ter uw beschikking alsook zijn vergoedingsbeleid en zijn segmentatiecriteria.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

Neem contact op met CDA CV, Jubelfeestlaan 86, 1080 Brussel of stuur een mail naar complaints@cda.be.

Als er geen oplossing gevonden wordt met CDA CV, neem dan contact op met de Ombudsman van de Verzekeringen, Meeûsquare 35 in 1000 Brussel, of stuur een mail naar info@ombudsman.as.

Deze procedure sluit de mogelijkheid niet uit om juridische stappen te ondernemen. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door artikelen 4, 5, 8 tot en met 14 van Europese Verordening nr.44/2001 van de Raad van 22 december 2000 houdende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken. De overeenkomsten vallen onder het Belgisch recht, tenzij anders is bepaald in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

CDA CV

Jubelfeestlaan 86
1080 Brussel

E-mail: info@cda.be
Tel: +32 (0)2 423 51 11

KBO 0402203372