Logo CDA

GDPR & Privacy...

Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Als verzekeraar is het onze taak u verzekeringen voor te stellen en af te sluiten die beantwoorden aan uw behoeften, u te helpen in geval van een schade en over te gaan tot een terugbetaling volgens de contracten. Deze activiteiten verplichten ons om persoonsgegevens te verwerken van onze prospecten, klanten, derden en partners. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij hechten dan ook veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

Deze geheimhoudingsverklaring informeert u over de manier waarop wij de persoonsgegevens beschermen rekening houdend met uw recht op inzage en uw voorkeuren, conform aan de wettelijke en regelgevende bepalingen.

1. De verantwoordelijke van de behandeling van uw persoonsgegevens.

CDA Verzekeringen SC, waarvan de hoofdzetel zich bevindt in de Jubelfeestlaan 86 in 1080 Brussel, is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonsgegevens.

Voor al uw vragen en voor de uitoefening van uw rechten in verband met het verzamelen, het gebruiken, de stockage, de bescherming, wijzigingen, overdracht of wissen van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren. Uw nauwkeurig verzoek moet gedateerd, getekend en vergezeld zijn van een recto/verso kopij van uw identiteitskaart en verzonden zijn naar ons mail adres DPO@cda.be of per post tav de Privacy Dienst, naar het adres van de hoofdzetel.

Indien u denkt dat de behandeling van uw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving van de bescherming van de privacy, heeft u tevens het recht om een vordering te verzenden naar de Autoriteit voor gegevensbescherming op het volgende adres : Drukpersstraat 35 te 1000 BRUSSEL of naar email commission@privacycommission.be.
 

 

2. De gegevens die wij behandelen

In het kader van onze activiteiten, behandelen wij:

 • Identificatiegegevens, zoals naam, voornaam, geboorteplaats en- datum, privé-adres, identiteitskaart- en nationaal registratienummer, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, beroep, mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, nummer en datum van rijbewijs.
 • Gegevens van uw verzekeringscontracten : klantnummer, risicoadres, krediet, schade, klachten.
 • Openbare gegevens en gegevens door derden verkregen zoals bijvoorbeeld van het Nationaal Register, de Belgische Monitor, notarissen of gegevens aangekocht bij externe ondernemingen die we gebruiken om onze fiches te voltooien en te verbeteren en gegevens van verzekeringsmaatschappijen.
 • Gegevens in verband met onze tevredenheidsenquêtes, gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website, tariefsimulaties, verschillende online formulieren, toepassingen en wedstrijden.
 • Medische of gezondheidsgegevens, indien strikt nodig voor de opmaak van het verzekeringscontract of voor het schadebeheer. Voor deze “gevoelige” gegevens, is een toelating op voorhand aangevraagd. Deze medische gegevens mogen enkel verwerkt worden op vertrouwelijke wijze door de medische adviseur, evenals op een beperktere schaal door een CDA-medewerker indien dit noodzakelijk is om zijn taak uit te voeren in het kader van de CDA- activiteiten.
 • Gegevens in verband met mogelijke strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten en gerechtelijke onderzoeken. Voor deze “gevoelige” gegevens, zal uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gevraagd worden. Deze gegevens zullen met een verhoogde mate van vertrouwelijkheid behandeld worden door de advocaten evenals op een beperktere schaal door een CD- medewerker indien dit noodzakelijk is om zijn taak uit te voeren in het kader van de CDA-activiteiten.

 

3. Doel van de persoonsgegevens verwerking 

We verzamelen, bewaren en behandelen uw persoonsgegevens indien dit nodig blijkt voor: 

 • Het beheer van de klantrelatie of relatie met potentiële klant, vooral in samenwerking met de verzekeringsmaatschappijen en herverzekeringspartners in overeenstemming met dezelfde gegevensbeschermingsregels als die we toepassen.
 • Het afsluiten, het beheer en het opmaken van de verzekeringscontracten
 • Het risicobeheer
 • Het schadebeheer, vooral in samenwerking met de experts in overeenstemming met dezelfde gegevensbeschermingsregels als die we toepassen.
 • De statistische studies ivm onze verzekeringsactiviteiten
 • Het behandelen van klachten en de constante verbetering van onze service
 • De direct marketing om u producten voor te stellen en gepersonaliseerde of nieuwe bijbehorende diensten, met uw toestemming. Bovendien zullen uw persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden aan derden doorgegeven worden, tenzij we hiervoor uw toestemming vooraf hebben gekregen.
 • Het voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan we onderworpen zijn, zoals de MiFID verplichtingen, preventie van witwaspraktijken, strijd tegen terrorisme en tegen belastingfraude.
 • Het antwoorden aan elk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of controleautoriteit die toegang tot gegevens verlangt, zolang dit geen betrekking heeft op ” gevoelige” gegevens.

CDA streeft ernaar het juiste evenwicht te vinden, in het kader van elk van deze doeleinden, tussen zijn rechtmatige belang en de bescherming van uw recht op privacy.

 

4. Uw rechten en hun uitoefenmodaliteiten

 Toestemming voor inzage: U hebt op elk moment inzage- en consulatierecht van uw persoonsgegevens en u kan informatie krijgen ivm de verwerkingssmodaliteiten.

 • Verbeteringsrecht: U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens te verbeteren indien u merkt dat deze onjuist zijn of niet volledig zijn.
 • Recht op wissen van gegevens: In sommige bepaalde gevallen, hebt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten wissen, vooral als:
  – Uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor CDA ze heeft verzameld- De behandeling van uw persoonsgegevens enkel gebaseerd is op uw toestemming en dat u beslist heeft ze te verwijderen
  – U zich verzet heeft tegen de behandeling van uw persoonsgegevens en CDA geen legitieme redenen heeft , die de uwe overstijgen, om ze te behouden.
  Dit recht tot wissen is echter niet absoluut vooral wanneer de wetten en de geldende regelgeving vereisen dat de gegevens dienen gestockeerd te worden gedurende een vastgesteld termijn.
 • Beperking van het verwerkingsrecht: In sommige gevallen, heeft u de mogelijkheid te vragen dat het verwerken van uw persoonsgegevens beperkt is, vooral als:- De onnauwkeurigheid van uw persoonsgegevens bewezen is, gedurende de verificatieperiode tot de verbetering
  – De verwerking volgens u niet gerechtvaardigd is maar zonder aanvraag tot wissen van die gegevens
  – De gegevens geen verwerking meer nodig hebben van CDA maar dat u ze nodig hebt voor de vaststelling of de uitoefening van uw wettelijke rechten.
 • Overdraagbaarheidsrecht van de gegevens: U hebt het recht de persoonsgegevens die u hebt verstrekt over te maken, ofwel aan u persoonlijk, ofwel aan een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke voor zover dit technisch mogelijk is.
 • Recht van verzet: Behalve wanneer het bestaan van legitieme en dwingende reden voor het verwerken van uw gegevens prevaleert boven uw belangen, rechten en vrijheden, hebt u de mogelijkheid u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U heeft het recht om niet het object te zijn van een beslissing die enkel gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens, verzonden of behouden, profilering inbegrepen. In geval van geautomatiseerde verwerking, momenteel zeer beperkt bij CDA, vooral voor de aanvaarding, de prijsstelling en de vaststelling van de garanties, zijn de segmentatiecriteria van toepassing en gecommuniceerd. In geval van meningsverschil ivm een gedeeltelijk geautomatiseerd proces, mag u een interventie vragen van een medewerker om ons uw standpunt mee te delen en een geautomatiseerd resultaat te betwisten. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door uw aanvraag te zenden aan de Service Privacy van CDA, volgens de richtlijnen op punt 1 beschreven.

 

5. Overdragen van uw persoonsgegevens

Binnen CDA, worden uw gegevens gedeeld met de medewerkers voor zover ze het nodig hebben om de hen toevertrouwde taken uit te voeren.

Voor prospectie en informatie, kunnen we oproep doen tot communicatie – of marketing bureaus.
Voor het uitoefenen van onze taken in het kader van het beschreven doel en voor zover dit gerechtvaardigd is, delen we de persoonsgegevens met de partnerbedrijven, dienstverleners, zoals experten, privédetective, wachtdienst en assistent oproepen, derden voor incasso, autoriteiten van de verzekeringssector en herverzekeringspartners.
Voor het beschermen en de back-up van uw gegevens of voor het beheer van onze IT infrastructuur, kunnen we uw persoonsgegevens delen met gespecialiseerde bedrijven.
Derden zullen enkel toegang hebben tot de persoonsgegevens voor zover nodig om hun respectieve taken uit te voeren. Bovendien, hebben deze deelnemers (met uitzondering van de toezichthoudende autoriteit) een contractuele verplichting tegenover CDA, om de persoonsgegevens met omzichtigheid en vertrouwelijk te behandelen, en op dezelfde manier waarop wij ze toepassen.

 

6. Bewaringstermijn van uw persoonsgegevens

CDA stockeert uw persoonsgegevens voor een noodzakelijke duur voor de beschreven doeleinden in het kader van haar activiteiten en zolang de wet het vereist.
Dit betekend dat uw persoonsgegevens van het product waarop u zich heeft geabonneerd, de ganse tijd zal behouden worden, gedurende het verjaringstermijn na de laatste schade waarop het contract betrekking heeft, evenals gedurende de ganse bewaartermijn zolang de wet het vereist.

 

7. Wijzigingen in het privacy beleid

In geval van wijziging of bijwerken van onze privacy beleid, zullen wij u hiervan informeren en zal er een recentere versie van dit beleid beschikbaar zijn op onze website www.cda.be