Privacybeleid...

 

GDPR EN PRIVACY…

Privacybeleid

Laatste update: september 2022

Als verzekeraar is het onze taak verzekeringspolissen aan te bieden en af te sluiten die aan uw behoeften zijn aangepast, u bij te staan in geval van schade en de uitkeringen in het kader van de polissen uit te betalen. Deze activiteiten vereisen dat wij de persoonsgegevens van onze prospecten, klanten, derden en partners verwerken. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

 

Deze verklaring informeert u op transparante wijze over de gegevens die wij verzamelen, het doel waarvoor wij ze verzamelen, hoe wij ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van die gegevens.

1.      Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

CDA Verzekeringen, met statutaire zetel te Jubelfeestlaan 86, 1080 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

CDA heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“DPO”) aangesteld (« Data Protection Officer » of

« DPO ») wiens contactgegevens hieronder staan:

Dienst Privacy Jubelfeestlaan 86,

1080 Brussel

Als u vragen heeft of u uw rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, beschermen, wijzigen, overdragen of verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze dienst Privacy per e-mail via Privacy@cda.be of per post op het adres van ons hoofdkantoor. Uw specifiek verzoek moet gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart.

2.      De verwerkte gegevens

 • De door u verstrekte gegevens:

We verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks in de volgende gevallen (niet-beperkende lijst):

-u contacteert ons om informatie te mogen ontvangen over onze diensten en tarieven

-u onderschrijft een verzekering

-u contacteert ons via een van de diverse communicatiekanalen die te uwer beschikking staan

 • Door derden verstrekte gegevens:

We verzamelen uw persoonsgegevens die ons door derden zijn doorgegeven in het kader van een onderschrijving of beheer van een contract, of bij het behandelen van een schadegeval. Dit is onder meer het geval bij:

-betrokken partij bij een schadegeval die de identiteit van tegenpartijen of getuigen uitwisselt

-een andere verzekeraar die tussenkomt voor zijn cliënt

 • Automatisch verstrekte gegevens:

We ontvangen gegevens van cookie-aanbieders met betrekking tot uw activiteit op onze website, consulteer ons cookie-beleid via volgende link: 

 

3.      Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw persoonsgegevens waar dat nodig is voor:

 • Bij het bezoeken van onze website:

      We ontvangen gegevens van cookie-aanbieders met betrekking tot uw activiteit op onze website, consulteer ons cookie-beleid via volgende link: XXX

 • Indien u ons contacteert als potentiële cliënt:

We behandelen uw persoonsgegevens wanneer u bij ons een brochure, informatie, een prijs, enz. aanvraagt.

Hierbij bewaren we gegevens als: uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer en eventueel noodzakelijke gegevens in het kader van uw prijsaanvraag (voertuigtype, type woning). Deze gegevens worden behandeld zoals overeengekomen in de precontractuele relatie tussen beide partijen.

 • Bij het onderschrijven van een verzekering, of als cliënt:

      Hierbij bewaren we gegevens als: uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer en eventueel noodzakelijke gegevens in het kader van uw prijsaanvraag of behandeling van uw schadegeval. Deze gegevens worden behandeld zoals overeengekomen in de contractuele relatie tussen beide partijen.

In bepaalde gevallen bewaren we ook medische of gezondheid gerelateerde gegevens, dit alleen indien strikt noodzakelijk voor de uitvoering van een verzekering of het beheer van een schadegeval.

Voor deze gevoelige gegevens wordt steeds een expliciete goedkeuring gevraagd. Deze gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld en dit alleen door de raadgevende geneesheer, alsook op zeer beperkte wijze door medewerkers van CDA, doch echter alleen op de manier die hen toelaat de taken uit te voeren binnen het kader van de overeenkomst met CDA.

 

 • Indien CDA zijn producten en diensten wenst te verbeteren of om u passende voorstellen aan te bieden van andere gerelateerde producten en diensten:

In dit geval kan CDA uw persoonsgegevens aanwenden die gerelateerd zijn aan uw verzekeringscontract, als daar zijn: begin- en einddatum van het contract, aantal schadegevallen.

Deze gegevens worden behandeld op basis van het rechtmatige belang van CDA of betrokken derde partijen (schuldeiser of verzekerde). CDA waakt er in dit geval over om het correcte evenwicht te bewaren tussen het rechtmatige belang of dat van derden, en het privéleven.

CDA moet, als verzekeraar en in het kader van het respecteren van bepaalde wettelijke, gereglementeerde en administratieve verplichtingen (preventie van witwassen van geld, de strijd tegen fiscale fraude, antwoorden op vragen van bevoegde autoriteiten (APD, BNB, FSMA)), persoonsgegevens van zijn cliënten of derden behandelen. Het gaat hierbij om identiteitsgegevens, financiële gegevens of gevoelige informatie met betrekking tot mogelijke strafrechtelijke invorderingen en strafbare feiten.

4.      Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen

 • Recht van inzage: u heeft te allen tijde recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben en u hebt het recht om informatie te verkrijgen over de wijze waarop deze worden
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht ons te verzoeken uw gegevens te corrigeren indien u constateert dat deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht of gegevenswissing: in bepaalde specifieke gevallen kunt u uw persoonsgegevens laten wissen, met name indien:
  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij door CDA zijn verzameld;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming en u besluit deze in te trekken;
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en CDA heeft geen overstijgende legitieme redenen om deze bij te houden. Dit recht op schrapping is niet absoluut aangezien de wetgever eist dat persoonsgegevens een bepaalde tijd wettelijk moeten bijgehouden worden.

Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen heeft u de mogelijkheid de behandeling van uw persoonsgegevens te beperken, namelijk in volgende gevallen:

-u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens. De beperking is slechts geldig tijdens het onderzoeken en de verificatie van de gegevens, tot vaststelling van de correcte gegevens.

-u vermoedt dat de gegevens onrechtmatig verkregen zijn.

-het bewaren van uw persoonsgegevens is niet langer noodzakelijk voor CDA, maar deze bewaring is wel noodzakelijk voor vaststelling of uitvoering van uw justitionele rechten.

Dit recht op gegevenswissing is echter niet absoluut, met name wanneer de toepasselijke wet- en regelgeving voorschrijft dat gegevens gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard.

 • Recht of beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen hebt u de mogelijkheid om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, met name indien:
  • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens. De beperking geldt dan gedurende de verificatieperiode totdat de gegevens zijn gecorrigeerd;
 • U bent van mening dat de verwerking van uw gegevens onwettig is;
 • De verwerking van uw gegevens is niet langer noodzakelijk voor het CDA, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling of de uitoefening van uw wettelijke
 • Recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht om ons te vragen deze gegevens over te verzenden aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: Tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking van uw gegevens zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

 • Automatiseerde individuele beslissing: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van uw doorgegeven of opgeslagen persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. In geval van geautomatiseerde verwerking, die momenteel zeer beperkt is binnen CDA, met name voor aanvaarding, prijsstelling en bepaling van garanties, worden de segmentatiecriteria toegepast en Indien u het niet eens bent met een gedeeltelijk geautomatiseerd proces, kunt u de tussenkomst van een personeelslid vragen om uw standpunt kenbaar te maken en een geautomatiseerd resultaat aan te vechten.

U heeft in ieder geval het recht om een klacht in te dienen bij de Dienst Privacy van CDA. Via e-mail : Privacy@cda.be

Per post:

Dienst Privacy Jubelfeestlaan 86,

1080 Brussel

Uw precieze verzoek moet gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart.

 • Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: u heeft in ieder geval het recht om een klacht in te dienen bij de

Via e-mail: contact@apd-gba.be

Per post: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35,

1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

5.     Mededeling aan derden

Binnen CDA worden uw gegevens alleen gedeeld met medewerkers voor zover zij deze nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

Voor marketingdoeleinden kunnen wij gebruik maken van de diensten van communicatie of marketingbureaus. Voor de uitvoering van onze taken in het kader van de beschreven doeleinden en voor zover dit gerechtvaardigd is, delen wij persoonsgegevens met partnerondernemingen, dienstverleners, zoals experts, privédetectives, oproepdiensten en hulpverleners, derde incassobureaus, verzekeringsautoriteiten en herverzekeringspartners.

Voor de bescherming en beveiliging van uw gegevens of het beheer van onze IT-infrastructuur, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met gespecialiseerde bedrijven.

Derden zullen alleen toegang hebben tot persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun respectieve taken. Bovendien zijn deze partijen (met uitzondering van de toezichthoudende autoriteiten) contractueel verplicht om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen, op dezelfde manier als wij dat doen.

6.      Transfer van persoonsgegevens naar een derde land

CDA kan ook toestaan dat persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt. CDA zal uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan een derde land indien dat land een beschermingsniveau waarborgt dat gelijkwaardig is aan het niveau dat u zou aantreffen in het land waar u verblijft, in het bijzonder wanneer er een adequaatheidsbesluit bestaat of door het gebruik van modelcontractbepalingen.

7.      Bewaartijd van uw persoonlijke gegevens

CDA bewaart uw persoonsgegevens slechts tot wanneer u bezwaar aantekent tot verdere bewaring, dan wel zo lang noodzakelijk is om deze bij te houden in het kader van het doel waarvoor ze zijn verzameld, en dit zolang de wet dat voorschrijft.

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het product dat u hebt gekocht, gedurende de verjaringstermijn na de laatste schade die door de polis wordt gedekt, en gedurende elke andere wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.

Zodra deze doeleinden zijn bereikt, worden alle persoonsgegevens gewist.

8.     Bescherming van uw persoonsgegevens

CDA legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verwerking. Deze beschermingsmaatregelen worden regelmatig aangepast aan technische ontwikkelingen en organisatorische veranderingen.

In dit verband zijn onze partners, werknemers, consultants, werknemers en onderaannemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

9.      Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij maken u erop attent dat wij van tijd tot tijd wijzigingen in deze verklaring kunnen aanbrengen, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.